Biuro Rachunkowe Kraków

Jako licencjonowane biuro księgowe działamy w branży finansowej już od 1998 roku.
Wieloletnie doświadczenie w funkcjonowaniu i rozliczaniu różnych form działalności oraz
jej przekształceniach pozwala sprostać zróżnicowanym oczekiwaniom przedsiębiorców.

 

więcej...

Ulga "zero PIT" nie dla wszystkich...

Zmiany nie dotyczą umów o dzieło oraz staż studencki

więcej...

Amortyzacja dla nowych sprzętów.

Nawet do 100 tys. zł można zaliczyć dodatkowo w koszty.

więcej...

Kontakt
Kontakt

Biuro Rachunkowe
Zemowski Sp. z o.o.

31-514 Kraków,
al.Płk.Beliny-Prażmowskiego 24
tel: 12 350 58 60

Porady dla rozpoczynających działalność


Porady

Dodano dnia 28.07.2011r.
Jak uzyskać interpretację indywidualną Ministra Finansów.

Przepisy prawa podatkowego są sformułowane w sposób powodujący często rozbieżności interpretacyjne i budzący wśród podatników wątpliwości co do prawidłowego zastosowania przez nich przepisów podatkowych. W wypadku pojawienia się takich niejasności pomocne są interpretacje prawa podatkowego wydawane przez Ministra Finansów w celu ich wyeliminowania.

Minister Finansów ma możliwość wydawania dwóch rodzajów interpretacji:

 • ogólnych – kierowanych do ogółu podatników; mają one na celu zapewnienie jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej przy uwzględnieniu dotychczasowe orzecznictwa sądów, Trybunału Konstytucyjnego oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości,
 • indywidualnych – stanowiących pisemne interpretacje prawa podatkowego wystosowane w sprawach indywidualnych przez zainteresowanych (wnioskodawców) na ich pisemny wniosek.


Interpretacje przepisów dotyczą nie tylko prawa podatkowego. W przypadku:

 • przedsiębiorców - może on złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie;
 • przepisów prawa celnego – możliwe jest występowania do urzędów celnych o wiążące interpretacje o pochodzeniu towarów (WIP), wiążące informacje taryfowe (WIT) – w zakresie przyporządkowania kodu CN towaru zastosowania stawki celnej;
 • przepisów statystycznych – możliwe jest występowanie do GUS (Główny Urząd Statystyczny) z wnioskiem o ustalenie kodu statystycznego towaru lub usługi zgodnie z obowiązującym PKWiU.


Na skutek uzyskania interpretacji prawa podatkowego, występujący uzyskuje pewność, że o ile postąpi w sposób zgony z uzyskaną interpretacją, organ podatkowy nie uzna w przyszłości jego podstępowania za nieprawidłowe (co do zasady zastosowanie się do interpretacji nie może szkodzić temu, kto się do niej zastosował), a tym samym podatnik uniknie kary, korekty podatku oraz odsetek za zwłokę.

Co należy zrobić, żeby uzyskać interpretację indywidualną prawa podatkowego?

 • Wypełnić odpowiedni druk formularza/wniosku (ORD-IN, ORD-IN/A).
 • Złożyć wniosek – osobiście lub listem poleconym.
 • Wnieść opłatę.

W naszym biurze uzyskasz fachową pomoc odnośnie wypełnienia w/w formularzy i sformułowania precyzyjnego pytania odpowiedniej instytucji.


Porady

Dodano dnia 03.06.2011r.
Wpisy do ewidencji działalności również elektronicznie.

Oczekiwane zmiany czekają wreszcie jednoosobowych przedsiębiorców działających w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, w tym wspólników spółek cywilnych. Po 5 latach od pierwotnie ustalonej daty weszły w życie przepisy regulujące Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej. Zostały one znowelizowane ustawą z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw.

CEIDG prowadzi minister właściwy do spraw gospodarki. Głównymi jej zadaniami jest ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi i udostępnianie o nich informacji. Ta jedna centralna ewidencja ma zastąpić dotychczasowe prowadzone przez gminy (miasta). Na przeniesienie danych przedsiębiorców z EDG do CEIDG organy ewidencyjne będą miały czas do 31 grudnia 2011.

Zasadniczo wnioski o wpis czy zmianę wpisu będą mogły być składane drogą elektroniczną. Pozostanie jednak możliwość złożenia wniosku w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy (miasta) osobiście bądź listem poleconym. Wpisowi do CEIDG podlega NIP oraz REGON spółek cywilnych, o ile przedsiębiorca zawarł umowy takich spółek.


Porady

Dodano dnia 04.04.2011r.
Jak założyć spółkę z o.o.

To czynności bardziej skomplikowane niż założenie działalności osób fizycznych, dla osoby prawnej procedura składa się zasadniczo z 3 etapów:

1. Sporządzenie umowy spółki.

Zanim otworzymy księgi rachunkowe, założenie spółki z o.o. należy rozpocząć od przygotowania projektu jej umowy. Niezbędne (konieczne) elementy umowy spółki z o.o. wymienia art. 157 § 1 K.s.h. Są to:

 • Firma spółki
 • Siedziba spółki
 • Przedmiot działalności spółki
 • Wysokość kapitału zakładowego
 • Informacja czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział
 • Liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników
 • Określenie czasu trwania spółki


Rzadko która umowa spółki z o.o. ogranicza się tylko do określenia powyższych elementów. Praktycznie zawsze umowy spółki regulują również co najmniej takie kwestie jak:

 • strukturę organów spółki,
 • zasady reprezentacji,
 • datę zakończenia pierwszego roku obrotowego spółki,
 • powołanie pierwszego składu osobowego zarządu bądź rady nadzorczej. 


Umowa spółki z o.o. musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Do notariusza warto udać się z gotowym projektem, tak aby uniknąć na miejscu problemów związanych z dokonywaniem uzgodnień co do kształtu spółki. Przy sporządzeniu aktu notarialnego notariusz pobierze :

 • taksę notarialną, której wysokość uzależniona jest od wysokości kapitału zakładowego (ten obecnie musi wynosić co najmniej 5.000 zł)
 • podatek od czynności cywilnoprawnych, którego podstawą będzie wartość kapitału zakładowego spółki pomniejszona o pobraną taksę notarialną z VAT, a także czekające nas dopiero do zapłacenia opłaty sądowe, stawka podatku od umowy spółki wynosi 0,5%.
 • koszty sporządzenie wypisów z aktu2. Rejestracja spółki z o.o. w sądzie.

Wskutek zawarcia umowy spółki z o.o. zawiązuje się spółka z o.o. w organizacji. Aby doprowadzić do powstania spółki docelowej, konieczne jest zarejestrowanie jej w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wniosek o zarejestrowanie spółki sporządza się na urzędowym formularzu. Zasadniczą część wniosku należy ująć w formularzu o symbolu KRS-W3 zatytułowanym „Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Do KRS-W3 należy dołączyć jednak szereg niezbędnych załączników i dokumentów takich jak:

 • umowa spółki
 • oświadczenia wszystkich członków zarządu o wniesieniu przez wszystkich wspólników wkładów na pokrycie kapitału zakładowego
 • dowód ustanowienia członków organów spółki z wyszczególnieniem składu osobowego
 • lista wspólników
 • wzory podpisów członków zarządu i prokurentów
 • wykaz wszystkich członków zarządu
 • dowód uiszczenia opłaty sądowej w kwocie 1.000 zł (od 2012 planowana obniżka do 500 zł)
 • dowód uiszczenia opłaty za ogłoszenie w MSiG w kwocie 500 zł. (od 2012 planowana obniżka do 250 zł)


Wniosek może być najwcześniej złożony już w dniu zawiązania spółki, a najpóźniej - przed upływem sześciu miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki (art. 169 K.s.h.). Jeśli wniosek jest kompletny i nie zawiera błędów, sąd rejestrowy powinien w terminie 7 dni od jego wpływu wydać postanowienie o zarejestrowaniu spółki. Z uwagi na przeciążenie pracą sądów rejestrowych, postanowienie takie trwa conajmniej 2-3 tygodnie co należy przewidzieć w swoich planach.


3. Zgłoszenie do urzędu statystycznego i skarbowego.

Obecnie składając wniosek o wpis do KRS jednocześnie spółka ubiega się poprzez sąd o nadanie numerów REGON i NIP.

Wniosek o nadanie numeru REGON należy sporządzić na urzędowym formularzu o oznaczeniu RG-1.
Z kolei NIP nadaje naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na siedzibę spółki. Wniosek należy sporządzić na urzędowym formularzu o oznaczeniu NIP-2. Samo uzyskanie NIP i REGON podlega następnie już tylko zgłoszeniu do KRS.
Wnioski te nie podlegają żadnym opłatom.

Nie ma też przeszkód, aby jednocześnie ze zgłoszeniem NIP złożyć zgłoszenie rejestracyjne VAT. Do wniosku VAT‑R należy załączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 170 zł.
Porady

Dodano dnia 30.12.2010r.
Jak zgłosić dodatkową działalność dla osoby fizycznej.

Jakie dokumenty należy złożyć do urzędu jeśli osoba fizyczna prowadzi działalność w formie spółki cywilnej, a teraz oprócz tej działalności chce rozpocząć działalność na swoja rękę ?

Dotychczas EDG-1 w momencie zakładania spółki cywilnej składał każdy wspólnik (rejestrowali oni działalność gospodarczą, a dopiero następnie dokonywali wpisu jako spółka cywilna). Obecnie nie ma obowiązku odrębnej rejestracji jako prowadzący działalność gospodarczą a konieczne jest jedynie rozszerzenie wpisu PKD o nowe czynności wykonywane w ramach działalności (jeśli indywidualnie podatnik ma zamiar wykonywać czynności odrębne od tych, które świadczy w ramach spółki) oraz wskazanie w EDG-1, że działalność nie jest wykonywana wyłącznie w formie spółki cywilnej (poz. 29 EDG-1). Należy zatem złożyć wniosek o zmianę wpisu w ewidencji działalności gospodarczej.

Nadal konieczne będzie jednak dodatkowe zgłoszenie dla celów składki zdrowotnej - z obu tytułów składkę zdrowotną opłaca się odrębnie (natomiast składki emerytalno - rentowe opłaca się wyłącznie jeden raz). Podatnik odrębnie prowadzić będzie księgę podatkową własną oraz odrębna księga prowadzona będzie przez spółkę cywilną.


Porady

Dodano dnia 20.11.2010r.
"Jedno okienko" w praktyce.

Aby rozpocząć działalność obecnie wystarczy jedynie dowód osobisty oraz podanie danych dla nowej firmy, pod warunkiem, że wiemy jak wypełnić druki.

Rozpoczynający działalność osoby fizyczne mogą założyć teraz swoją firmę praktycznie w jeden dzień mając za sobą zgłoszenia do wszystkich najważnieszych instytucji czyli US, GUS i ZUS. Istotne jest jednak wypełnienie odpowiednich formularzy, które niestety odstraszać mogą nadal mnogością wymaganych danych i opcji. Przestrzegamy, że złożenie aplikacji wypełnionych niezgodnie z intencją podatnika może, zamiast ułatwienia, znacznie skomplikować życie początkującemu przedsiębiorcy, zanim zdoła skorygować błędy.

Nasze biuro oferuje bezpłatną pomoc w prawidłowym wypełnieniu niezbędnych formularzy oraz kompletacji wymaganych danych dla osób, które zdecydują się na podpisanie z nami umowy na pierwsze 6 miesięcy działania firmy.

1 2 3