Biuro Rachunkowe Kraków

Jako licencjonowane biuro księgowe działamy w branży finansowej już od 1998 roku.
Wieloletnie doświadczenie w funkcjonowaniu i rozliczaniu różnych form działalności oraz
jej przekształceniach pozwala sprostać zróżnicowanym oczekiwaniom przedsiębiorców.

 

więcej...

Amortyzacja dla nowych sprzętów.

Nawet do 100 tys. zł można zaliczyć dodatkowo w koszty.

więcej...

Niższa stawka podatku CIT.

Korzyści dla nowych i małych spółek zoo w roku 2017.

więcej...

Kontakt
Kontakt

Biuro Rachunkowe
Zemowski Sp. z o.o.

31-514 Kraków,
al.Płk.Beliny-Prażmowskiego 24
tel: 12 350 58 60

Porady dla rozpoczynających działalność


Porady

Dodano dnia 07.11.2011r.
Jak uzyskać NIP na nowych zasadach.

Wszyscy podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, muszą mieć indywidualny numer do identyfikacji podatkowej NIP. Osobom fizycznym obecnie przydzielany jest on przy użyciu Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników.

Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się jednokrotnie. Podatnik może mieć tylko jeden NIP. Zasada ta obowiązuje bez względu na rodzaj oraz liczbę opłacanych przez niego podatków, formę opodatkowania, liczbę oraz rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę prowadzonych przedsiębiorstw :

 • Osoby fizyczne, które rozpoczynają działalność gospodarczą, a nie mają NIP, składają zgłoszenie identyfikacyjne w ramach wniosku o wpis do CEIDG. Wynika to z art. 28 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. CEIDG przesyła odpowiednie dane do urzędu skarbowego wskazanego we wniosku przez przedsiębiorcę nie później niż w dniu roboczym następującym po dokonaniu wpisu.
 • Przedsiębiorcy podlegający wpisowi do KRS, m.in. spółki prawa handlowego, składają zgłoszenie identyfikacyjne na formularzu NIP-2 w sądzie rejestrowym wraz z wnioskiem o wpis. Stanowi o tym art. 19b ust. 1 ustawy o KRS. Sąd przesyła zgłoszenie identyfikacyjne do urzędu skarbowego wskazanego przez przedsiębiorcę w ciągu 3 dni roboczych od dnia dokonania wpisu. Procedura nie ma zastosowania, gdy rejestracja w KRS dokonywana jest przez Internet. W takim przypadku wnioskodawca samodzielnie już, drogą elektroniczną, wysyła wymagane wnioski i zgłoszenia - w tym NIP-2.


Informację zwrotną o NIP nadanym przedsiębiorcy, urząd skarbowy niezwłocznie przekazuje do CEIDG albo sądowi prowadzącemu rejestr przedsiębiorców. Poświadczenie nadania NIP ma obecnie jedynie formę potwierdzenia, nie decyzji. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą urząd skarbowy powinien je wydać najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu, w którym wpłynęło do niego poprawne zgłoszenie identyfikacyjne.

Gdy przedsiębiorca jako pracodawca zatrudnia osoby podejmujące pierwszą pracę i nie mające również NIP, składają one zgłoszenie identyfikacyjne za pośrednictwem płatnika podatku dochodowego. W takich przypadkach to pracodawca ma obowiązek dostarczyć pracownikowi formularz NIP-3. Pracownik wypełnia go i składa pracodawcy w ciągu 14 dni. Następnie pracodawca w ciągu kolejnych 14 dni przekazuje zgłoszenie identyfikacyjne urzędowi skarbowemu właściwemu dla pracownika.

Od 1 stycznia 2012 r. PESEL stanie się jedynym identyfikatorem podatkowym w kontaktach z urzędnikami dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej, niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT lub niebędących płatnikami składek ubezpieczeniowych. Osoby te nie będą miały już obowiązku posiadania numeru NIP. Do tego czasu jednak osoby te - tak jak pozostali podatnicy - muszą mieć nadawany NIP.

Urząd skarbowy właściwy w sprawach NIP dla przedsiębiorcy:

 • dla czynnych podatników VAT - urząd skarbowy właściwy w sprawach VAT,
 • dla jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, korzystających ze zwolnienia od podatku VAT - urząd skarbowy właściwy ze względu na siedzibę jednostki lub miejsce wykonywania działalności,
 • dla pozostałych podatników będących podatnikami podatku dochodowego - urząd skarbowy właściwy w sprawach tego podatku,
 • dla płatników podatków oraz płatników składek ubezpieczeniowych, niebędących jednocześnie podatnikami, o których mowa wcześniej - urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę płatnika, a jeżeli podatnik nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w Polsce - Drugi Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście. Porady

Dodano dnia 13.10.2011r.
Dla kogo korzystna karta podatkowa?

Największą zaletą karty podatkowej jest stała w ciągu roku wartość podatku, jaką należy zapłacić do Urzędu Skarbowego każdego miesiąca. Wysokość miesięcznego zobowiązania jest indywidualnie ustalana co roku przez naczelnika urzędu skarbowego, w oparciu o rodzaj i zakres prowadzonej działalności, liczbę pracowników oraz miejscowość, w której znajduje się siedziba firmy. Jeżeli nie podlegamy podatkowi VAT jedynym obowiązkiem ciążącym na podatniku jest złożenie rocznej deklaracji o odliczonych składkach na ubezpieczenie zdrowotne oraz wystawianie rachunków i faktur, poświadczających dokonanie sprzedaży, a także przechowywanie kopii tych dokumentów przez okres 5 lat. Ze względu na brak wymogu prowadzenia ewidencji podatkowej posiada wielu zwolenników. Podatnik powinien jednakże wiedzieć, że nie jest to forma rozliczeń podatkowych przeznaczona dla każdego.

Szczegółowy wykaz rodzajów działalności gospodarczej, w związku z którą można dokonywać rozliczeń podatkowych za pomocą karty, został zamieszczony w art. 23 oraz stosownych załącznikach do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, prawo przysługuje przedsiębiorcom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą małych rozmiarów, najczęściej o charakterze usługowym, usługowo-wytwórczym lub handlowym oraz tzw. wolnym zawodom.
Istnieje jednak ponadto szereg dodatkowych warunków, znaczenie zawężających krąg uprawnionych do korzystania z tej formy opodatkowania :

 • podatnik musi do 20 stycznia złożyć stosowny wniosek do właściwego urzędu skarbowego,
 • podatnik nie może prowadzić, innej pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • nie można korzystać z usług osób nie zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych podmiotów (wyjątek stanowią tu usługi specjalistyczne),
 • określony górny limit ilości osób zatrudnionych dla danego rodzaju działąlności,
 • małżonek podatnika, prowadzącego rozliczenia podatkowe za pomocą karty, nie może prowadzić działalności w tym samym zakresie.

Ustawodawca zastrzegł jednocześnie, że część usług dopuszczonych do rozliczania kartą podatkową jest ograniczona limitem rocznym przychodów oraz może być wykonywana wyłącznie dla ludności, którą stanowią:

 • osoby fizyczne i gospodarstwa domowe,
 • indywidualne gospodarstwa rolne i ogrodnicze, zakłady wytwórcze, budowlane, handlowe i usługowe, prowadzone przez osoby fizyczne i spółki niemające osobowości prawnej, oraz zakłady prowadzone przez agentów,
 • organizacje wyznaniowe i zakonne, placówki państw obcych (wyłącznie w rozumieniu służb dyplomatycznych i konsularnych) oraz rady szkół i placówek, rady rodziców i inaczej nazwane reprezentacje rodziców.


Podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej są zwolnieni od obowiązku:

 • prowadzenia ksiąg podatkowych,
 • składania zeznań podatkowych,
 • deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu,


Jednak podatnicy, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą w okresie przed doręczeniem decyzji ustalającej opodatkowanie w formie karty podatkowej, nie dłuższym jednak niż cztery miesiące, nie mogą korzystać ze zwolnień od obowiązków podatkowych, o których mowa wyżej. Prowadzą księgi na zasadach ogólnych. Kwoty podatku dochodowego zapłacone w okresie przed doręczeniem decyzji zalicza się na poczet podatku z niej wynikającej.
Wyboru zasad opodatkowania kartą podatkową dokonać należy więc z odpowiednim wyprzedzeniem przed rozpoczęciem działalności poprzez złożenie oświadczenia PIT-16.

Kartą podatkową opodatkowane są wszelkie przychody z działalności gospodarczej, w tym także takie jak:

 • otrzymywanie nieodpłatnych świadczeń,
 • sprzedaż majątku trwałego z bardzo dużym zyskiem,
 • odsetki za zwłokę zapłat zobowiązań od kontrahentów


Te wszystkie przychody są już opodatkowane kartą podatkową i bez względu na ich wysokość podatek pozostaje niezmieniony. Tymczasem u podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych kwoty takie byłyby opodatkowane stosownie do ich rozmiarów.


Porady

Dodano dnia 13.09.2011r.
Konsekwencje zaległości w ZUS.

Pracownicy nie ponoszą konsekwencji nieopłacenia przez pracodawcę do ZUS składek na ubezpieczenie zdrowotne. Może je natomiast ponieść pracodawca i to nie tylko wobec ZUS w postaci odsetek za nieterminową wpłatę.

Dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe (art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). W przypadku pracownika składkę na to ubezpieczenie, jako płatnik, oblicza, pobiera z jego dochodu i odprowadza - pracodawca. Skoro pracownicy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu, to w przypadku gdy pracodawca nie opłaci za pracownika składki zdrowotnej, nie oznacza to, że pracownik zostanie wyłączony z tego ubezpieczenia. Będzie nim nadal objęty i bez żadnych ograniczeń będzie mógł korzystać ze świadczeń zdrowotnych gwarantowanych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Ze świadczeń tych będzie oczywiście mógł korzystać na podstawie dokumentu potwierdzającego objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym, np. aktualnie potwierdzonego raportu miesięcznego ZUS RMUA wydanego przez pracodawcę (nie dotyczy to osób przebywających na urlopie bezpłatnym dłuższym niż 30 dni).

Brak zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za pracowników może natomiast spowodować konsekwencje finansowe dla samego pracodawcy. NFZ może bowiem obciążyć pracodawcę poniesionymi kosztami udzielonych pracownikowi świadczeń opieki zdrowotnej, w tym kosztownym pobytem szpitalu, jeśli nie opłacił on za pracownika składki zdrowotnej za okres dłuższy niż miesiąc (art. 50 ust. 5 wymienionej ustawy).


Porady

Dodano dnia 27.08.2011r.
Od 2012 roku wyższy ZUS dla startujących.

Wzrost płacy minimalnej rodzi szereg konsekwencji finansowych po stronie przedsiębiorcy, konsekwencje wzrostu płacy minimalnej poniesie także ten przedsiębiorca, który nie posiada zatrudnienia. W jego przypadku - jeśli korzysta z preferencyjnego ZUS-u - nastąpi podwyżka wysokości składek. Od stycznia przyszłego roku składki będą wyższe o prawie 122 zł rocznie.

Początkujący przedsiębiorcy mają przez dwa lata od rozpoczęcia działalności prawo do preferencyjnych składek ZUS - płacą niższe składki na ubezpieczenia społeczne, są także zwolnieni z wpłat na Fundusz Pracy. Jedynie ubezpieczenie zdrowotne płacą w takiej samej wysokości, jak pozostali przedsiębiorcy.

Dla rozpoczynających działalność podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne (z chorobowym) stanowi kwota nie niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Po podwyżce minimalne wynagrodzenie wzrośnie do 1500 zł, zatem podstawą wymiaru tychże składek będzie kwota 450 złotych. A to oznacza, że miesięczne składki na ubezpieczenia społeczne wzrosną ze 123,24 zł do ponad 133 złotych. Tym samym obciążenia początkującego przedsiębiorcy wobec ZUS (ubezpieczenia społeczne z chorobowym) będą wyższe o 10,15 zł miesięcznie, czyli prawie o 122 zł rocznie.


Porady

Dodano dnia 28.07.2011r.
Jak uzyskać interpretację indywidualną Ministra Finansów.

Przepisy prawa podatkowego są sformułowane w sposób powodujący często rozbieżności interpretacyjne i budzący wśród podatników wątpliwości co do prawidłowego zastosowania przez nich przepisów podatkowych. W wypadku pojawienia się takich niejasności pomocne są interpretacje prawa podatkowego wydawane przez Ministra Finansów w celu ich wyeliminowania.

Minister Finansów ma możliwość wydawania dwóch rodzajów interpretacji:

 • ogólnych – kierowanych do ogółu podatników; mają one na celu zapewnienie jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej przy uwzględnieniu dotychczasowe orzecznictwa sądów, Trybunału Konstytucyjnego oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości,
 • indywidualnych – stanowiących pisemne interpretacje prawa podatkowego wystosowane w sprawach indywidualnych przez zainteresowanych (wnioskodawców) na ich pisemny wniosek.


Interpretacje przepisów dotyczą nie tylko prawa podatkowego. W przypadku:

 • przedsiębiorców - może on złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie;
 • przepisów prawa celnego – możliwe jest występowania do urzędów celnych o wiążące interpretacje o pochodzeniu towarów (WIP), wiążące informacje taryfowe (WIT) – w zakresie przyporządkowania kodu CN towaru zastosowania stawki celnej;
 • przepisów statystycznych – możliwe jest występowanie do GUS (Główny Urząd Statystyczny) z wnioskiem o ustalenie kodu statystycznego towaru lub usługi zgodnie z obowiązującym PKWiU.


Na skutek uzyskania interpretacji prawa podatkowego, występujący uzyskuje pewność, że o ile postąpi w sposób zgony z uzyskaną interpretacją, organ podatkowy nie uzna w przyszłości jego podstępowania za nieprawidłowe (co do zasady zastosowanie się do interpretacji nie może szkodzić temu, kto się do niej zastosował), a tym samym podatnik uniknie kary, korekty podatku oraz odsetek za zwłokę.

Co należy zrobić, żeby uzyskać interpretację indywidualną prawa podatkowego?

 • Wypełnić odpowiedni druk formularza/wniosku (ORD-IN, ORD-IN/A).
 • Złożyć wniosek – osobiście lub listem poleconym.
 • Wnieść opłatę.

W naszym biurze uzyskasz fachową pomoc odnośnie wypełnienia w/w formularzy i sformułowania precyzyjnego pytania odpowiedniej instytucji.

1 2 3