Biuro Rachunkowe Kraków

Jako licencjonowane biuro księgowe działamy w branży finansowej już od 1998 roku.
Wieloletnie doświadczenie w funkcjonowaniu i rozliczaniu różnych form działalności oraz
jej przekształceniach pozwala sprostać zróżnicowanym oczekiwaniom przedsiębiorców.

 

więcej...

Ulga "zero PIT" nie dla wszystkich...

Zmiany nie dotyczą umów o dzieło oraz staż studencki

więcej...

Amortyzacja dla nowych sprzętów.

Nawet do 100 tys. zł można zaliczyć dodatkowo w koszty.

więcej...

Kontakt
Kontakt

Biuro Rachunkowe
Zemowski Sp. z o.o.

31-514 Kraków,
al.Płk.Beliny-Prażmowskiego 24
tel: 12 350 58 60


Aktualności

Dodano dnia 31.12.2012r.
Zmiany w VAT od kwietnia 2013.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług zostanie wprowadzony szereg zmian, oto najważniejsze z nich:

Nieodpłatne świadczenia i materiały reklamowe.
Z ustawy o VAT już wprost wynika, że nieodpłatne przekazanie podlega VAT nie tylko wówczas, gdy przy nabyciu przysługuje prawo do odliczenia, ale również  z tytułu importu lub wytworzenia tych towarów albo ich części składowych. Taka sama zmiana została wprowadzona dla opodatkowania nieodpłatnego użytkowania towarów stanowiących część przedsiębiorstwa.
Przekazując prezenty o małej wartości i próbki, nie naliczymy VAT tylko wtedy, gdy przekażemy je na cele związane z działalnością gospodarczą. Przekazując np. prezenty o małej wartości na cele osobiste pracowników, będziemy musieli naliczyć VAT, niezależnie od ich wartości.
Z ustawy znika pojęcie drukowanych materiałów reklamowych. Przekazując je, będziemy musieli sprawdzać ich wartość. Gdy cena jednostkowa będzie przekraczać 10 zł, aby nie naliczać VAT, trzeba będzie prowadzić ewidencję osób obdarowanych (w danym roku wartość towarów przekazanych jednej osobie nie może przekroczyć 10 zł). Limity prezentów o małej wartości nie ulegną zmianie. Przekazanie drukowanych materiałów reklamowych nie będzie podlegać VAT, tylko gdy będzie je można uznać za prezenty o małej wartości.   

Nowa definicja próbki.
Przez próbkę rozumie się identyfikowalny jako próbka egzemplarz towaru lub jego niewielką ilość, które pozwalają na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci, przy czym ich przekazanie (wręczenie) przez podatnika:
1) ma na celu promocję tego towaru oraz
2) nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru, chyba że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem promocji towaru i ma skłaniać odbiorcę do zakupu promowanego towaru.
Jak wyjaśniono w uzasadnieniu projektu ustawy o VAT, zmiana ta ma na celu nałożenie na podatników rozprowadzających próbki na potrzeby swego przedsiębiorstwa obowiązku zastosowania zabezpieczeń pozwalających zapobiegać ryzyku wykorzystywania próbek w sposób stanowiący nadużycie, np. poprzez umieszczanie nalepki informującej, że dany towar jest próbką, albo zamieszczanie w umowach postanowień przewidujących odpowiedzialność cywilną pośredników, takich jak „popularyzatorzy”, którzy otrzymują próbki w celu ich przekazywania innym osobom.

Eksport towarów.
Zmienia się definicja eksportu towarów (art. 2 pkt 8 ustawy o VAT). Jakie to ma znaczenie praktyczne? Za eksport będzie również mogła być uznana transakcja, gdy procedura wywozu rozpocznie się w innym kraju UE niż Polska. Obecnie mimo przychylnych wyroków sądowych organy podatkowe odmawiają uznania takiej dostawy za eksport towarów.
W ustawie będą już wprost wymienione przykładowe dokumenty, których posiadanie uprawnia do zastosowania stawki 0% w eksporcie towarów (art. 41 ust. 6 i 6a ustawy o VAT):
1) dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych albo potwierdzony przez urząd celny wydruk tego dokumentu;
2) dokument w formie elektronicznej pochodzący z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych, otrzymany poza tym systemem, jeżeli zapewniona jest jego autentyczność;
3) zgłoszenie wywozowe w formie papierowej złożone poza systemem teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego kopia potwierdzona przez urząd celny.
Zmiany przepisów eksportowych  dotyczące zaliczek będą obowiązywać od 1 stycznia 2014 r. (art. 41 ust. 9a i 9b ustawy o VAT). Ostatecznie po poprawkach Senatu stawki 0% do zaliczek nie będzie można stosować automatycznie. Po zmianie będzie można ją stosować, gdy wywóz towarów nastąpi w terminie dwóch miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał tę zapłatę, oraz gdy podatnik otrzyma wtym terminie dokument potwierdzający wywóz towarów poza UE. Od tej zasady przewidziano wyjątek. Wywóz towarów będzie się mógł odbyć w późniejszym terminie, gdy będzie to uzasadnione specyfiką realizacji tego rodzaju dostaw potwierdzoną warunkami dostawy, w których określono termin wywozu towarów. Niespełnienie warunku spowoduje obowiązek zastosowania stawki właściwej dla danego towaru w kraju, ale do zaliczek będą miały zastosowanie przepisy dotyczące korekty, gdy dokumenty potwierdzające wywóz zostaną dostarczone po terminie złożenia deklaracji.
Wewnątrzwspólnotowe transakcjeW przypadku WDT brak numeru VAT UE nabywcy i dostawcy na fakturze nie będzie pozbawiał prawa do zastosowania stawki 0%. Ponadto dostawca nie będzie musiał być w chwili dostawy zarejestrowany jako podatnik VAT UE. Aby zastosować stawkę 0%, status podatnika unijnego będzie musiał posiadać, składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów.
Wśród dokumentów podstawowych, które potwierdzają prawo do stawki 0%, nie jest już wymieniona kopia faktury. Nie oznacza to, że posiadanie tego dokumentu nie będzie konieczne. Nadal istnieje obowiązek dokumentowania WDT fakturą.
Ponadto zostaną uszczegółowione przypadki, kiedy wywóz własnych towarów nie stanowi WDT (art. 13 ust. 4) ani WNT (art. 12 ust. 1 pkt 4–7 ustawy o VAT).

Zwolnienia i obniżone stawki VAT.
Do ustawy o VAT została wprowadzona definicja terenów budowlanych, których dostawa, tak jak obecnie, nie będzie korzystać ze zwolnienia. Za tereny budowlane będą uznawane grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Wprowadzono również zwolnienia dla usług pocztowych i zmiany w wykazie towarów opodatkowanych stawką 5% i 8%.


Aktualności

Dodano dnia 31.12.2012r.
Zmiany w dotychczasowych zasadach fakturowania.

Od nowego roku czeka nas obowiązek dostosowania się do nowych wymogów odnośnie wystawiania faktur, duplikatów faktur (w tym wystawionych wcześniej) lub ich korekt :

  • brak obowiązkowego oznaczenia „faktura VAT”, jako obowiązkowy element faktury, można będzie nadal odpowiednio oznaczać tak wystawiane faktury ale nagłówek „faktura VAT” będzie nieobowiązkowy,
  • brak możliwości stosowania nazw skróconych nabywcy i sprzedawcy, będzie można stosować tylko pełne nazwy zgodne z dokumentami rejestrowymi (czyli np. trzeba będzie wpisywać "spółka z ograniczoną odpowiedzialnością " zamiast "sp.z o.o.", "firma handlowo usługowa" zamiast "f.h.u.", pełne imiona wszystkich wspólników spółek cywilnych i jawnych, wszystkie nazwy jednocześnie zgodnie z CEIDG),    
  • konieczność podania daty faktycznego dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi zamiast dotychczasowej daty sprzedaży jeżeli jest ona różna od daty wystawienia faktury,    będzie obowiązek podania na fakturze kwoty wszelkich rabatów, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie,    
  • nowe obowiązkowe klauzule na fakturach, takie jak „odwrotne obciążenie” (w przypadku sprzedaży, dla której podatnikiem jest nabywca), „metoda kasowa” (w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu, do których obowiązek podatkowy powstaje na zasadzie kasowej) czy „samofakturowanie” (w przypadku self-billingu),    
  • nowelizacja przepisów o self-billingu (tj. wystawianiu faktury przez nabywcę), wystarczające będzie istnienie wcześniejszego porozumienia między stronami i procedury zatwierdzania faktur przez podatnika dokonującego sprzedaży, 

W nowym roku przy wyborze pogramu do fakturowania warto więc zwrócić szczególną uwagę na możliwość wpisania do faktur sprzedaży odpowiedniej ilości znaków do pełnej nazwy, zastosowania daty wykonania usługi lub daty faktycznego przekazania towaru oraz dopisywania odpowiednich klauzul i rabatów.
Mimo, iż nagłówek „faktura VAT” będzie już nieobowiązkowy, dla czytelności formy dokumentu i uniknięcia wątpliwości zdecydowanie jednak warto go zachować.


Aktualności

Dodano dnia 17.02.2012r.
Zmiany w podróżach służbowych dopiero we wrześniu 2012.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wydało trzeci już z kolei projekt dotyczący zmian w podróżach służbowych m.in. w zakresie wysokości diet. Zmiany miały wejść w życie najpierw z początkiem 2012 roku, a teraz dopiero 1 września 2012 roku.

Zmiany w delegacjach krajowych

Zmieni się sposób obliczania należności powstałych z tytułu podróży krajowej:

  • jeżeli podróż trwała powyżej 12 godzin - dieta w pełnej wysokości,
  • jeżeli podróż trwa od 8 do 12 godzin, pracownikowi przysługuje jedynie połowa diety,
  • jeżeli podróż służbowa trwała krócej niż 8 godzin, to dieta nie będzie przysługiwała.

Wysokości diety krajowej ma wzrosnąć z dotychczasowych 23 zł do 30 zł, jednocześnie jednak zmianie ulegnie sposób wyznaczania wysokości diety, gdy pracownik ma już zapewnione wyżywienie. W tym przypadku podróżujący służbowo pracownik, będzie zobowiązany do odliczenia od kwoty diety kosztu bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że śniadanie i kolacja wyniosą po 25% diety, a obiad 50% diety.

W przypadku nieprzedstawienia przez pracownika biletów, rachunków poświadczających poniesione wydatki, bądź udokumentowania nimi tylko części poniesionych kosztów, pracownikowi nadal będzie przysługiwało prawo do zwrotu nieudokumentowanych kosztów przejazdu, w wysokości ceny biletu środka transportu określonego przez pracodawcę, z uwzględnieniem posiadanych przez pracownika ulg na przejazd.

Zmiany w delegacjach zagranicznych

Planowane są zmiany wysokości diet, a także limitów noclegowych dla większości państw.
Pracownik, któremu zapewniono bezpłatne wyżywienie, będzie odliczał od kwoty diety koszt bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że śniadanie to 15% diety, a obiad i kolacja – 30%. Należy jednak zaznaczyć, że projekt ten nie zakłada już możliwości odliczeń od kwoty diet kwot poniesionych na ,,inne wydatki".

Zmiany w delegacjach zagranicznych dotyczą również zaliczek na niezbędne koszty dla pracownika. Najnowszy projekt zakłada możliwość udzielenia zaliczki w walucie obcej, lecz jedynie na pokrycie niezbędnych kosztów podróży zagranicznej – już bez zaliczki na koszty dotyczące pobytu poza granicami kraju.

Pozostawiono wprowadzone w zeszłorocznym projekcie udogodnienie związane z możliwością ustalenia więcej niż jednego państwa docelowego podróży służbowej pracownika, w przypadku, gdy wykonuje on pracę w więcej niż jednym kraju.

Wszystkie zmiany mają wejść w życie z dniem 1 września 2012 roku.


Aktualności

Dodano dnia 20.01.2012r.
Duże zmiany w ewidencji czasu pracy kierowców zawodowych.

Indywidualny rozkład czasu pracy z możliwością naruszania doby pracowniczej, uproszczenie ewidencji czasu pracy, odmienne określenie pory nocnej - to tylko niektóre zmiany w czasie pracy kierowców, które obowiązują od 1 stycznia 2012 r. na podstawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Inaczej określono porę nocną

Ustawa o czasie pracy kierowców, w kwestiach nieuregulowanych w jej treści, odsyła do Kodeksu pracy. Ponieważ ustawa nie określała pory nocnej stosowano kodeksową zasadę, iż jest to wybranych 8 godzin miedzy 21.00 a 7.00. Obecnie przyjęto, że do celów ustalania czasu pracy porą nocną dla kierowcy będą 4 wybrane godziny pomiędzy 0.00 a 7.00.

Indywidualny rozkład czasu pracy bez nadgodzin
Od bieżącego roku można wprowadzać indywidualny rozkład czasu pracy kierowcy, w którym kierowca będzie różnie rozpoczynał i kończył pracę. Na podstawie takiego rozkładu ponowne wykonywanie pracy przez pracownika w tej samej dobie nie będzie już stanowić pracy w godzinach nadliczbowych.
Warunkiem jest, aby taki indywidualny rozkład czasu pracy był wprowadzony w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a jeżeli pracodawca nie jest objęty działaniem takiej organizacji - po porozumieniu z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u tego pracodawcy. Jednak ważne jest to aby nawet tak wprowadzony indywidualny rozkład czasu pracy nie naruszał prawa pracownika do dobowego i tygodniowego odpoczynku.

Czasu pracy nie ustala się dla kierowcy wykonującego przewóz rzeczy lub okazjonalny przewóz osób
W stosunku do kierowców dopuszczalny był system równoważny. Natomiast liczba godzin, do której można było przedłużyć dobowy wymiar czasu pracy była inna dla kierowców w transporcie drogowym i pozostałych.
Obecnie, wszyscy kierowcy mogą pracować w równoważnym systemie czasu pracy z możliwością przedłużenia dobowej normy czasu pracy do 12 godzin. W tym systemie zadania przewozowe ustala pracodawca w takim wymiarze, aby mogły być wykonane w ciągu 8 godzin dziennie, przeciętnie 40 godzin w tygodniu oraz
z uwzględnieniem przepisów dotyczących przerw przeznaczonych na odpoczynek i okresów odpoczynku.
Rozkład czasu pracy w okresie wykonywania danego zadania przewozowego ustala kierowca.

Kierowca musi informować o innej pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej
Obecnie dodatkowo kierowca musi poinformować pracodawcę na piśmie o przeciętnej tygodniowej liczbie godzin wykonywanych przewozów drogowych lub innych czynności, na innej podstawie niż stosunek pracy, albo o ich niewykonywaniu.

Ewidencja czasu pracy nie obowiązkowa dla wszystkich
W stosunku do pracowników objętych zadaniowym czasem pracy oraz pracowników otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub ryczałt za porę nocną, nie ewidencjonuje się godzin pracy.
W takim przypadku pracodawcy zostali zobowiązani są do prowadzenia indywidualnych kart ewidencji nieobecności pracownika w pracy z podziałem na rodzaj i wymiar.


Aktualności

Dodano dnia 20.01.2012r.
PESEL na fakturze nie zawsze jest obowiązkowy.

Według przepisów dotyczących wystawiania faktur VAT wynika, że faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać oznaczenia stron transakcji:

  • imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy,
  • numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy.

Faktury wystawiane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych, mogą jednak nie zawierać numeru identyfikacji podatkowej nabywcy.

Podanie numeru PESEL przez nabywcę jest obowiązkowe tylko w sytuacji, gdy przedmiotem sprzedaży są niektóre wyroby akcyzowe, gdy bezpośrednio na fakturze zamieszczone jest oświadczenie nabywcy, że określone wyroby są przeznaczone na cele uzasadniające stosowanie niższych stawek zgodnie  z art. 89 ust. 8 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 108, poz. 626).

3 4 5 6 7