Biuro Rachunkowe Kraków

Jako licencjonowane biuro księgowe działamy w branży finansowej już od 1998 roku.
Wieloletnie doświadczenie w funkcjonowaniu i rozliczaniu różnych form działalności oraz
jej przekształceniach pozwala sprostać zróżnicowanym oczekiwaniom przedsiębiorców.

 

więcej...

Amortyzacja dla nowych sprzętów.

Nawet do 100 tys. zł można zaliczyć dodatkowo w koszty.

więcej...

Niższa stawka podatku CIT.

Korzyści dla nowych i małych spółek zoo w roku 2017.

więcej...

Kontakt
Kontakt

Biuro Rachunkowe
Zemowski Sp. z o.o.

31-514 Kraków,
al.Płk.Beliny-Prażmowskiego 24
tel: 12 350 58 60


Aktualności

Dodano dnia 14.11.2013r.
Najważniejsze zmiany w przepisach VAT od 2014 roku.

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy po zmianach jakie dokonywały się przez ostatni rok dużej modyfikacji ulegnie kilka dotychczasowych reguł rozliczania podatku od towarów i usług:

  • moment powstania obowiązku podatkowego, który nie będzie już powiązany z datą wystawienia faktury lecz ściśle związany z wykonaniem usługi lub dostawą towaru,
  • prawo do odliczenia podatku naliczonego, które nie będzie już powiązane z momentem otrzymania faktury lecz zsynchronizowane z obowiązkiem podatkowym wystawcy faktury,
  • podstawa opodatkowania, która będzie rozumiana znacznie szerzej niż tylko obrót, powiększona o cło, prowizje i inne obciążenia,
  • zasady wystawiania faktur będą już zgodne wyłącznie z ustawą zamiast z dotychczasowym rozporządzeniem Ministra Finansów,
  • terminy wystawiania faktur zostaną wydłużone z 7 dni po wykonaniu usługi do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę,
  • potwierdzenie odbioru faktury korygującej w określonych przypadkach nie będzie konieczne do obniżenia obrotu,
  • nie będzie możliwości wystawiania faktur wewnętrznych jako dokumentów do rozliczeń podatku, który płaci nabywca usługi lub towaru oraz opodatkowania czynności innych niż sprzedaż.Aktualności

Dodano dnia 31.08.2013r.
Wyjaśnienie MF odnośnie nowych wymogów dla kas fiskalnych i paragonów.

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami co do stosowania nowych przepisów w zakresie kas fiskalnych związanych z możliwością umieszczania na paragonach fiskalnych numeru NIP nabywcy oraz informacji o zastosowanych rabatach, Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że zmiany w przepisach rozporządzenia, które wejdą w życie z dniem 1.10.2013 r., nie wymagają wymiany używanych do tej pory kas, które pozwalają obecnie na prawidłowe ewidencjonowanie obrotów.

Dotychczasowe kasy mogą nadal być wykorzystywane aż do czasu ich zużycia. Wymóg umieszczania NIP nabywcy lub rabatów (na jego żądanie) na paragonie będzie dotyczył tylko kas, które umożliwiają taką funkcję.
Przepisy nowego rozporządzenia doprecyzowują także konieczność zamieszczenia na paragonie nazwy towaru, tak aby był on jednoznacznie identyfikowalny.Sposób „jednoznacznego" identyfikowania towarów i usług jest ściśle związany z asortymentem towarów i usług, jakie podatnik oferuje. Oznacza to, że tak jak dotychczas, to od podatnika zależy, w jaki sposób dobierze on nazwę towaru lub usługi, tak aby jego klient mógł jednoznacznie zidentyfikować zakupiony towar lub usługę.Nowe przepisy nie wykluczają przy tym - tak jak obecnie – stosowania skrótów, a dotychczasowa praktyka potwierdza, że podatnicy korzystają z tej możliwości.

Rozporządzenie jedynie wskazuje, że z upływem 30.09.2013 r. podatnicy będą zobowiązani w pełni realizować przewidziany w przepisie wymóg wskazywania nazwy, która pozwoli na jednoznaczną identyfikację towaru lub usługi.W tym kontekście MF podkreśla, że nie jest prawdą, że obecnie akceptowane było prowadzenie ewidencji i stosowanie nazewnictwa bazującego np. na grupach towarowych w sposób niepozwalający na jednoznaczną identyfikację sprzedawanych towarów lub świadczonych usług.


Aktualności

Dodano dnia 31.08.2013r.
Spółki komandytowe z podatkiem CIT już w roku 2014 ?

Opublikowany projekt z dnia 10 lipca 2013 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw przewiduje fundamentalną zmianę zasad opodatkowania dochodów osiąganych przez spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne.

Obecnie spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne – tak jak inne spółki osobowe – nie są podatnikami podatku dochodowego. Podatnikami tego podatku są wspólnicy tych spółek.
Zmiana art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych spowoduje, że bieżące dochody spółek komandytowych oraz spółek komandytowo-akcyjnych będą opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych (na takich samych zasadach jak dochody spółek kapitałowych).
Niezależnie od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodów spółek komandytowych oraz spółek komandytowo-akcyjnych, opodatkowane podatkiem dochodowym (zależnie od rodzaju osobowości wspólnika – podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo podatkiem dochodowym od osób prawnych) będą nadal kwoty wypłacane wspólnikom (np. dywidendy wypłacane przez spółki komandytowo-akcyjne) te spółki.

Dochody spółek komandytowych oraz spółek komandytowo-akcyjnych będą zatem w istocie dwukrotnie opodatkowane – raz na etapie ich osiągania przez spółki, drugi raz na etapie podziału zysku między wspólników, w tym - w przypadku spółek komandytowo-akcyjnych - akcjonariuszy (tak jak dochody spółek kapitałowych). 

Ponadto termin wejścia w życie omawianych zmian został w przypadku spółek komandytowych przesunięty już na 1 stycznia 2014 r. zarówno w stosunku do spółek komandytowo-akcyjnych, jak i spółek komandytowych, dla których początkowo planowano rok 2015.


Aktualności

Dodano dnia 31.12.2012r.
Kto w roku 2013 będzie musiał mieć kasę fiskalną ?

Jak wynika z planowanego nowego rozporządzenia o kasach fiskalnych, limity obrotów z działalności na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, zarówno dla podatników kontynuujących, jak i rozpoczynających działalność zostają zrównane do mniejszej z kwot z poprzedniego rozporządzenia, którego ważność wygasa z końcem roku 2012.

Podatnicy, którzy w roku 2012 przekroczą limit 20.000 zł zobowiązani będą do rozpoczęcia ewidencjonowania z dniem 1 marca 2013 z uwzględnieniem zwolnień przedmiotowych zawartych w znowelizowanym załączniku do rozporządzenia, z którym warto zapoznać się przed tą datą.


Aktualności

Dodano dnia 31.12.2012r.
Zmiany w VAT od kwietnia 2013.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług zostanie wprowadzony szereg zmian, oto najważniejsze z nich:

Nieodpłatne świadczenia i materiały reklamowe.
Z ustawy o VAT już wprost wynika, że nieodpłatne przekazanie podlega VAT nie tylko wówczas, gdy przy nabyciu przysługuje prawo do odliczenia, ale również  z tytułu importu lub wytworzenia tych towarów albo ich części składowych. Taka sama zmiana została wprowadzona dla opodatkowania nieodpłatnego użytkowania towarów stanowiących część przedsiębiorstwa.
Przekazując prezenty o małej wartości i próbki, nie naliczymy VAT tylko wtedy, gdy przekażemy je na cele związane z działalnością gospodarczą. Przekazując np. prezenty o małej wartości na cele osobiste pracowników, będziemy musieli naliczyć VAT, niezależnie od ich wartości.
Z ustawy znika pojęcie drukowanych materiałów reklamowych. Przekazując je, będziemy musieli sprawdzać ich wartość. Gdy cena jednostkowa będzie przekraczać 10 zł, aby nie naliczać VAT, trzeba będzie prowadzić ewidencję osób obdarowanych (w danym roku wartość towarów przekazanych jednej osobie nie może przekroczyć 10 zł). Limity prezentów o małej wartości nie ulegną zmianie. Przekazanie drukowanych materiałów reklamowych nie będzie podlegać VAT, tylko gdy będzie je można uznać za prezenty o małej wartości.   

Nowa definicja próbki.
Przez próbkę rozumie się identyfikowalny jako próbka egzemplarz towaru lub jego niewielką ilość, które pozwalają na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci, przy czym ich przekazanie (wręczenie) przez podatnika:
1) ma na celu promocję tego towaru oraz
2) nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru, chyba że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem promocji towaru i ma skłaniać odbiorcę do zakupu promowanego towaru.
Jak wyjaśniono w uzasadnieniu projektu ustawy o VAT, zmiana ta ma na celu nałożenie na podatników rozprowadzających próbki na potrzeby swego przedsiębiorstwa obowiązku zastosowania zabezpieczeń pozwalających zapobiegać ryzyku wykorzystywania próbek w sposób stanowiący nadużycie, np. poprzez umieszczanie nalepki informującej, że dany towar jest próbką, albo zamieszczanie w umowach postanowień przewidujących odpowiedzialność cywilną pośredników, takich jak „popularyzatorzy”, którzy otrzymują próbki w celu ich przekazywania innym osobom.

Eksport towarów.
Zmienia się definicja eksportu towarów (art. 2 pkt 8 ustawy o VAT). Jakie to ma znaczenie praktyczne? Za eksport będzie również mogła być uznana transakcja, gdy procedura wywozu rozpocznie się w innym kraju UE niż Polska. Obecnie mimo przychylnych wyroków sądowych organy podatkowe odmawiają uznania takiej dostawy za eksport towarów.
W ustawie będą już wprost wymienione przykładowe dokumenty, których posiadanie uprawnia do zastosowania stawki 0% w eksporcie towarów (art. 41 ust. 6 i 6a ustawy o VAT):
1) dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych albo potwierdzony przez urząd celny wydruk tego dokumentu;
2) dokument w formie elektronicznej pochodzący z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych, otrzymany poza tym systemem, jeżeli zapewniona jest jego autentyczność;
3) zgłoszenie wywozowe w formie papierowej złożone poza systemem teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego kopia potwierdzona przez urząd celny.
Zmiany przepisów eksportowych  dotyczące zaliczek będą obowiązywać od 1 stycznia 2014 r. (art. 41 ust. 9a i 9b ustawy o VAT). Ostatecznie po poprawkach Senatu stawki 0% do zaliczek nie będzie można stosować automatycznie. Po zmianie będzie można ją stosować, gdy wywóz towarów nastąpi w terminie dwóch miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał tę zapłatę, oraz gdy podatnik otrzyma wtym terminie dokument potwierdzający wywóz towarów poza UE. Od tej zasady przewidziano wyjątek. Wywóz towarów będzie się mógł odbyć w późniejszym terminie, gdy będzie to uzasadnione specyfiką realizacji tego rodzaju dostaw potwierdzoną warunkami dostawy, w których określono termin wywozu towarów. Niespełnienie warunku spowoduje obowiązek zastosowania stawki właściwej dla danego towaru w kraju, ale do zaliczek będą miały zastosowanie przepisy dotyczące korekty, gdy dokumenty potwierdzające wywóz zostaną dostarczone po terminie złożenia deklaracji.
Wewnątrzwspólnotowe transakcjeW przypadku WDT brak numeru VAT UE nabywcy i dostawcy na fakturze nie będzie pozbawiał prawa do zastosowania stawki 0%. Ponadto dostawca nie będzie musiał być w chwili dostawy zarejestrowany jako podatnik VAT UE. Aby zastosować stawkę 0%, status podatnika unijnego będzie musiał posiadać, składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów.
Wśród dokumentów podstawowych, które potwierdzają prawo do stawki 0%, nie jest już wymieniona kopia faktury. Nie oznacza to, że posiadanie tego dokumentu nie będzie konieczne. Nadal istnieje obowiązek dokumentowania WDT fakturą.
Ponadto zostaną uszczegółowione przypadki, kiedy wywóz własnych towarów nie stanowi WDT (art. 13 ust. 4) ani WNT (art. 12 ust. 1 pkt 4–7 ustawy o VAT).

Zwolnienia i obniżone stawki VAT.
Do ustawy o VAT została wprowadzona definicja terenów budowlanych, których dostawa, tak jak obecnie, nie będzie korzystać ze zwolnienia. Za tereny budowlane będą uznawane grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Wprowadzono również zwolnienia dla usług pocztowych i zmiany w wykazie towarów opodatkowanych stawką 5% i 8%.

2 3 4 5 6