Biuro Rachunkowe Kraków

Jako licencjonowane biuro księgowe działamy w branży finansowej już od 1998 roku.
Wieloletnie doświadczenie w funkcjonowaniu i rozliczaniu różnych form działalności oraz
jej przekształceniach pozwala sprostać zróżnicowanym oczekiwaniom przedsiębiorców.

 

więcej...

Ulga "zero PIT" nie dla wszystkich...

Zmiany nie dotyczą umów o dzieło oraz staż studencki

więcej...

Amortyzacja dla nowych sprzętów.

Nawet do 100 tys. zł można zaliczyć dodatkowo w koszty.

więcej...

Kontakt
Kontakt

Biuro Rachunkowe
Zemowski Sp. z o.o.

31-514 Kraków,
al.Płk.Beliny-Prażmowskiego 24
tel: 12 350 58 60


Aktualności

Dodano dnia 10.07.2015r.
Obowiązki pracodawcy podczas upałów.

Pracownikowi, zgodnie w wymogami BHP, należy się woda do picia również w „normalnych" warunkach do pracy. Przepisy mówią, iż woda musi być zdatna do picia, a miejsce jej czerpania powinno się znajdować nie dalej niż 75 m od stanowisk pracy.
Jeżeli pracodawca nie jest w stanie zapewnić wody zdatnej do pica, której przydatność ocenia Państwowa Inspekcja Sanitarna, wtedy pracownikom należą się inne napoje dostarczone przez pracodawcę.

Jeżeli praca wykonywana jest na otwartej przestrzeni w temperaturze powyżej 25 st. C bądź też w pomieszczeniu przy temperaturze ponad 28 st. C., to pracodawca jest zobligowany do dostarczenia pracownikom zimnych napoi wzbogaconych o sole mineralne i witaminy.

Brak zapewnienia przez pracodawcę wody dla pracowników może skutkować wymierzeniem kary grzywny w wysokości do 30 000 złotych (art. 283 § 1 Kodeksu pracy). 


Aktualności

Dodano dnia 04.06.2015r.
1880 zł płacy minimalnej w 2016 roku.

Podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę o co najmniej 7,4 proc. (czyli 129,50 zł) domagają się przedstawiciele trzech central związkowych czyli OPZZ, NSZZ "Solidarność" i FZZ, którzy przyjęli wspólne stanowisko w sprawie wzrostu w 2016 r.:

  • minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w państwowej sferze budżetowej
  • rent i emerytur z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Pismo z propozycjami trzech reprezentatywnych central związkowych trafiło do ministra pracy i polityki społecznej.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalana jest w drodze negocjacji w Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych. W pierwszej kolejności - do 15 czerwca danego roku - strona rządowa przedstawia swoją propozycję wysokości płacy minimalnej. Następnie, do 15 lipca, Komisja Trójstronna ma czas na ustalenie wspólnego stanowiska. Jeśli nie uczyni tego w tym terminie, wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę ustala jednostronnie rząd w rozporządzeniu w wydawanym do 15 września. Tak było w kilku ostatnich latach - strona związkowa opowiadała się za znacznie wyższą podwyżką niż przedstawiciele pracodawców i rząd. 


Aktualności

Dodano dnia 04.06.2015r.
Zmiany w rachunkowości pozwolą firmom na oszczędności.

Małe jednostki mogą liczyć na uproszczenia dotyczące sporządzania sprawozdania finansowego.
Sprawozdanie będzie się składało z: uproszczonego bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej z ograniczonym zakresem informacji, bez zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych.

Projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości wynika z obowiązku implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady a na implementację postanowień tej dyrektywy państwa członkowskie mają czas do 20 lipca 2015 r.

Zgodnie z projektem za jednostkę małą zostaną uznane: spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka ko­mandytowo-akcyjna, jak również spółka osobowa przez nie tworzona, osoba fizyczna, spółka cywilna osób fizycznych, spółka jawna osób fizycznych, spół­ka partnerska, inna osoba prawna oraz oddziały przedsiębiorców zagranicznych, które w roku obro­towym, za który sporządzają sprawozdanie finanso­we, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy nie przekroczyły dwóch z trzech poniżej wymienio­nych wielkości, a mianowicie :

  • sumy bilansowej 17 mln zł,
  • przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów 34 mln zł,
  • przeciętnego zatrud­nienia w roku obrotowym na poziomie 50 osób.

Nowe przepisy będą miały zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych za rok obrotowy rozpoczy­nający się 1 stycznia 2016 r. lub po tej dacie z możli­wością wcześniejszego zastosowania do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy kończą­cy się po dniu wejścia w życie ustawy.


Aktualności

Dodano dnia 04.06.2015r.
Od kwietnia mniej badań lekarskich.

Od kwietnia obowiązuje zmieniony art. 229 Kodeksu pracy. Dzięki nowelizacji pracodawca nie będzie musiał kierować na wstępne badania lekarskie osoby przyjmowanej do pracy, która przedstawi aktualne orzeczenie lekarskie z poprzedniego zakładu.
Zmieniony przepis zwalnia nowego pracodawcę z obowiązku kierowania na wstępne badania lekarskie osoby przyjmowanej do pracy.

Począwszy od II kwartału 2015 r. wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają również osoby przyjmowane do pracy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z innym pracodawcą. Jednak możliwość uznania orzeczenia lekarskiego od poprzedniego pracodawcy nie dotyczy osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.


Aktualności

Dodano dnia 31.05.2015r.
Nawiązanie stałej współpracy z kancelarią prawną.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dużej części naszych klientów mamy przyjemność przekazać, iż udało się nam  pozyskać kancelarię prawną jako stałego partnera uzupełniającego zakres świadczonych usług o możliwość skorzystania z porad prawnych oprócz księgowych w jednym miejscu.

Już od czerwca będziemy stale współpracować z doświadczoną krakowską kancelarią prawną Grela-Mastela-Wałecki (więcej informacji o kancelarii można znaleźć na www.kancelaria.biz.pl)

Jesteśmy przekonani, że pozwoli to na uzyskanie stabilnej i profesjonalnej obsługi prawnej na promocyjnych warunkach dla naszych klientów oraz swobodną możliwość konsultacji jednorazowych w sprawach bieżących przy okazji wizyty w naszym biurze.

1 2 3 4 5