Biuro Rachunkowe Kraków

Jako licencjonowane biuro księgowe działamy w branży finansowej już od 1998 roku.
Wieloletnie doświadczenie w funkcjonowaniu i rozliczaniu różnych form działalności oraz
jej przekształceniach pozwala sprostać zróżnicowanym oczekiwaniom przedsiębiorców.

 

więcej...

Ulga "zero PIT" nie dla wszystkich...

Zmiany nie dotyczą umów o dzieło oraz staż studencki

więcej...

Amortyzacja dla nowych sprzętów.

Nawet do 100 tys. zł można zaliczyć dodatkowo w koszty.

więcej...

Kontakt
Kontakt

Biuro Rachunkowe
Zemowski Sp. z o.o.

31-514 Kraków,
al.Płk.Beliny-Prażmowskiego 24
tel: 12 350 58 60


Aktualności

Dodano dnia 17.01.2017r.
Wyższy limit dla pełnych ksiąg rachunkowych od roku 2017.

Przepisy ustawy o rachunkowości związane z prowadzeniem pełnych ksiąg handlowych, stosuje się obowiązkowo do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium kraju spółek osobowych oraz osób fizycznych jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro,
Przeliczenia kwoty wyrażonej w euro dla roku 2017 dokonuje się według średniego kursu ogłaszanego przez NBP z dnia 3.10.2016, co dało kwotę 8.595.200 zł.

Jeżeli przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy będą niższe nadal można dokonać również wyboru dobrowolnego zastosowania pełnych ksiąg ale w tym przypadku osoby te lub wspólnicy do dnia 31.01.2017 są obowiązani do zawiadomienia o tym urzędu skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym.

Wyższe limity przychodów zobowiązujących do prowadzenia ksiąg rachunkowych to obowiązujący od 29.12.2017 efekt zmian w ustawie o rachunkowości i ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców gdzie podniesieno limit przychodów, do którego podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą prowadzić podatkowe księgi przychodów i rozchodów, z wcześniej obowiązujących 1.200.000 euro.

Efektem takiej zmiany jest również automatyczne podniesienie limitu zobowiązującego spółki jawne osób fizycznych lub spółki partnerskie do składania w Krajowym Rejestrze Sądowym oświadczenia o braku obowiązku sporządzania i składania rocznego sprawozdania finansowego.


Aktualności

Dodano dnia 13.10.2016r.
Nowy limit decydujący o statusie małego podatnika na rok 2017.

Małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodu brutto ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro,

Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu ogłaszanego przez NBP na dzień 3 października roku poprzedzającego rok obrotowy a średni kurs euro w dniu 3 października 2016 r., wynosił 4,2976 zł.Limit dla statusu małego podatnika od 1 stycznia 2017 wynosi 5.157.120 zł brutto.

Utrata statusu małego podatnika powoduje utratę istotnych przywilejów możliwych dla mniejszych podmiotów w postaci prawa do :

  • zastosowania odpisu w koszty jednorazowej amortyzacji dla środków trwałych o wartości jednostkowej przekraczającej 3.500 netto, dla których jest możliwość uzyskania takiego odpisu w ramach pomocy "de minimis"    
  • obliczania zaliczek na podatek dochodowy PIT/CIT w okresach kwartalnych (uwaga: dla spółek osobowych limit dotyczy każdego ze wspólników osobno w połączeniu z dochodami z innych indywidualnych żródeł)    
  • rozliczania płatności oraz deklaracji podatku VAT w okresach kwartalnychAktualności

Dodano dnia 29.09.2015r.
Nowe przepisy o umowach na czas określony w roku 2016.

Nowe regulacje w Kodeksie pracy całkowicie zmienią zasady zawierania umów na czas określony aby terminowe kontrakty pojawiały się rzadziej i tylko w przypadkach, gdy jest ku temu uzasadnienie.

Po zmianach do umów na czas określony zastosowanie będą miały dwa limity: ilościowy (nie więcej niż 3 takie umowy) i czasowy (na łączny okres nieprzekraczający 33 miesiące). Dodatkowo, wypowiadając umowę na czas określony, strony będą związane okresem wypowiedzenia uzależnionym od długości zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy, czyli tak, jak jest obecnie przy umowach na czas nieokreślony.

Jeżeli w dniu wejścia w życie nowych przepisów między stronami będzie trwać terminowa umowa o pracę, będzie ona liczona do nowego limitu ilościowego odpowiednio - albo jako pierwsza, albo jako druga. Natomiast do limitu czasowego liczy się ją dopiero od momentu wejścia w życie nowych przepisów.

Umowa na czas określony zawarta przed wejściem w życie ustawy nie przekształci się w umowę bezterminową, mimo, że jej rozwiązanie przypadnie po 33 miesiącach od wejścia w życie zmian gdy stosunek pracy pracownika będzie podlegał szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę albo występuje jeden z 4 wyjątków, gdy naruszenie limitu nie przekształca umowy.

Jeśli umowa na czas określony zostanie rozwiązana lub wypowiedziana jeszcze przed wejściem w życie nowych przepisów, zastosowanie będą miały przepisy dotychczasowe. Oznacza to, że obowiązywać będzie 2-tygodniowy okres wypowiedzenia.

Jeżeli w dniu wejścia w życie nowelizacji będzie trwała umowa na czas określony, której w myśl obecnych przepisów nie można wypowiedzieć (tzn. zawarta na okres nieprzekraczający 6 miesięcy lub niezawierająca klauzuli o możliwości wcześniejszego rozwiązania za wypowiedzeniem), także po wejściu w życie nowych zasad nie będzie można jej wypowiedzieć. Jeżeli jednak umowa została zawarta na dłużej niż pół roku i zawierała klauzulę o wypowiedzeniu, po wejściu w życie zmian zastosowanie będą miały nowe okresy wypowiedzenia - czyli takie, jak w przypadku umowy na czas nieokreślony.
Aktualności

Dodano dnia 29.09.2015r.
Ważne zmiany w treści umów o pracę od 2016.

Ministerstwo opublikowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Projektowane przepisy zawierają zmodyfikowany wzór umowy o pracę. Chodzi o dostosowanie przepisów do zmian w Kodeksie pracy.

Projektowane zmiany mają na celu dostosowanie przepisów rozporządzenia do nowych rozwiązań prawnych w zakresie umów o pracę na czas określony oraz w zakresie płatnych urlopów przysługujących w związku z urodzeniem dziecka (dzieci), wprowadzonych do Kodeksu pracy.
Nowelizacja usuwa z Kodeksu pracy umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy. Ponadto w przypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony:
1) w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
2) w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
3) w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,
4) gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie
przepis art. 29 § 11 Kodeksu pracy będzie nakładał obowiązek określenia w umowie tego celu lub tych okoliczności, przez zamieszczenie informacji o przyczynach obiektywnie uzasadniających zawarcie takiej umowy.
Zmodyfikowany wzór umowy o pracę zacznie obowiązywać od 22 lutego 2016.


Aktualności

Dodano dnia 29.09.2015r.
Od 2016 będzie nowy wzór deklaracji ZUS.

Od nowego roku będzie obowiązywał zmodyfikowany wzór deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. Zmiana ma na celu dostosowanie formularza do nowych regulacji dotyczących świadczeń rodzinnych.

Zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych z 24 lipca 2015 wprowadziła nowy rodzaj świadczenia – świadczenie rodzicielskie, przysługujące osobom, które urodziły dziecko, a które nie są uprawnione do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego (bezrobotni, studenci oraz osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, jak umowa o dzieło). Jednocześnie wprowadziła ona zmiany skutkujące uzupełnieniem miesięcznej kwoty zasiłku macierzyńskiego w sytuacji, gdy jest ona niższa od kwoty świadczenia rodzicielskiego. Oznacza to wprowadzenie minimalnej wysokości wypłaty zasiłku macierzyńskiego oraz świadczenia rodzicielskiego w kwocie 1000 zł. 

Z uwagi na treść obowiązujących przepisów zmodyfikowano wzór deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA w tym zakresie a także zmiany porządkujące, polegające na rozszerzeniu pól, w których są wykazywane składki, w celu umożliwienia płatnikom składek wykazywania wysokich kwot składek, bez konieczności składania więcej niż jednego kompletu dokumentów rozliczeniowych. Zmodyfikowana deklaracja ZUS DRA będzie obowiązywać od 1 stycznia 2016.

1 2 3 4 5