Biuro Rachunkowe Kraków

Jako licencjonowane biuro księgowe działamy w branży finansowej już od 1998 roku.
Wieloletnie doświadczenie w funkcjonowaniu i rozliczaniu różnych form działalności oraz
jej przekształceniach pozwala sprostać zróżnicowanym oczekiwaniom przedsiębiorców.

 

więcej...

Amortyzacja dla nowych sprzętów.

Nawet do 100 tys. zł można zaliczyć dodatkowo w koszty.

więcej...

Niższa stawka podatku CIT.

Korzyści dla nowych i małych spółek zoo w roku 2017.

więcej...

Kontakt
Kontakt

Biuro Rachunkowe
Zemowski Sp. z o.o.

31-514 Kraków,
al.Płk.Beliny-Prażmowskiego 24
tel: 12 350 58 60


Aktualności

Dodano dnia 18.11.2017r.
Nowy limit przychodów brutto dla małego podatnika na rok 2018.

Jest znany już limit decydujący o możliwości skorzystania z kwartalnych rozliczeń podatków lub jednorazowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis w nowym roku.

Małym podatnikiem będzie podatnik, u którego wartość przychodu brutto ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług VAT) nie przekroczyła w 2017 roku wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro dla sprzedaży towarów i usług innych niż usługi pośrednictwa gdzie jest wprowadzony osobny limit 45.000 euro.

Przeliczenia kwot dokonuje się według średniego kursu NBP na dzień 2.10.2017, który wyniósł 4,3137 zł.
Zatem status małego podatnika straci przedsiębiorca którego wartość sprzedaży brutto razem z VAT przekroczyła w 2017 kwotę 5.176.000 zł.

Jeżeli jednak podatnik :
- prowadzi przedsiębiorstwo maklerskie,
- zarządza funduszami inwestycyjnymi,
- jest agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu

to utrata następuje jeżeli łączna kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi razem z VAT przekroczyła w 2017 kwotę 194.000 zł

Utrata statusu małego podatnika powoduje od 2018 roku podatkowego :
- konieczność rozliczania zaliczek na podatek dochodowy PIT/CIT tylko w okresach miesięcznych (dla spółek osobowych limit dotyczy każdego ze wspólników osobno w połączeniu z dochodami z innych indywidualnych źródeł)
- konieczność rozliczania płatności oraz deklaracji podatku VAT tylko w okresach miesięcznych
- brak możliwości zastosowania odpisu w koszty jednorazowej amortyzacji dla środków trwałych o wartości jednostkowej przekraczającej 3.500 netto, dla których jest możliwość uzyskania takiego odpisu w ramach pomocy "de minimis" (ale będzie możliwe w zamian zastosowanie nowo wprowadzonego limitu jednorazowych odliczeń dla nowych środków trwałych poza samochodami oraz nieruchomościami o wartości z przedziału 10.000-100.000 zł netto) 

Planowane wcześniej podwyższenie limitu przychodów do 2 mln euro zawarte w rządowym pakiecie zmian dotyczących uproszczeń w prawie podatkowym i gospodarczym przesunięto na rok 2019.Aktualności

Dodano dnia 18.11.2017r.
Nowa kwota minimalnego wynagrodzenia dla umowy o pracę i zlecenia.

Ustalono zmianę płacy minimalnej od roku 2018 na kwotę 2100 zł brutto miesięcznie dla umów o pracę na pełny etat lub 13,70 zł brutto za godzinę dla pozostałych rodzajów umów rozliczanych czasem wykonania pracy.

Podwyższenie oznacza wzrost kosztów pracodawcy o 5 proc. zarówno w kwocie brutto jak i dodatkowych kosztach składek ZUS płatnych przez pracodawcę.
Całkowite koszty dla pracodawcy na umowę o pracę przy pełnym etacie będą wyższe o 120 zł z czego pracownik powinien otrzymać 70 zł netto więcej na swoje konto.

Przy wynagrodzeniach wypłacanych do 10-go kolejnego miesiąca pierwsze wyższa kwota powinna być wypłacona najpóźniej w miesiącu lutym za styczeń 2018 jednak dla właścicieli firm jacy są jednocześnie zatrudnieni na umowę o pracę ważne jest aby otrzymać takie wynagrodzenie już w miesiącu styczniu dla zachowania możliwości zwolnienia z obowiązku zapłaty składek społecznych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Płaca minimalna to ustalone najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi wypłacić pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę. Wynagrodzenie poniżej płacy minimalnej jest naruszeniem praw pracowniczych. 


Aktualności

Dodano dnia 18.11.2017r.
E-składka ZUS od roku 2018 czyli jeden przelew na indywidualny rachunek.

Dotychczasowe rachunki do wpłat ZUS zostaną zamknięte 31 grudnia 2017. Jeśli nie będziemy znać swojego nowego numeru rachunku, nie opłacimy składek w nowym roku.

Od 1 stycznia 2018 będzie trzeba już opłacić składki ZUS jednym przelewem na swój indywidualny numer rachunku składkowego. Zamiast trzech albo czterech przelewów miesięcznie jak dotychczas, będzie wysyłany tylko jeden przelew łącznie. Ponadto składki będą opłacane zwykłym przelewem, takim, jakim np. płacimy za prąd. Na przelewie należy podać tylko numer rachunku bankowego – numer rachunku składkowego.

Każda wpłata zostanie podzielona proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczenia i fundusze. Będzie to zrobione na podstawie składek z ostatniej deklaracji rozliczeniowej (przekazanej albo utworzonej przez ZUS, jeśli jest się zwolnionym z jej przekazywania). Podzielona wpłata zostanie rozliczona na najstarsze zadłużenie na danym ubezpieczeniu albo funduszu.

Informację o numerze tego rachunku właściciel konta dostanie z ZUS listem poleconym na podany w systemie adres. Ewentualne zmiany danych trzeba więc jak najszybciej zaktualizować. Jeśli do końca grudnia 2017 roku nie dostaniemy informacji o numerze rachunku albo jeśli zgubimy ten list, koniecznie należy skontaktować się z ZUS w dowolnej placówce ZUS lub w Centrum Obsługi Telefonicznej (nr tel.: 22 560 16 00).


Aktualności

Dodano dnia 18.11.2017r.
Dodatkowy dzień wolny za 11 listopada

Pracodawca ma obowiązek wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy wszystkim zatrudnionym pracownikom za sobotę 11 listopada 2017.

Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin przy pełnym etacie lub proporcjonalnie mniej przy zatrudnieniu na część etatu.

Jeżeli nie ma możliwości zapewnienia pracownikowi dnia wolnego od pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym powstaną godziny nadliczbowe wynikające z przekroczenia średnio-tygodniowej normy czasu pracy. Nadgodziny te pracodawca zobowiązany jest zrekompensować pracownikowi wynagrodzeniem powiększonym o 100% dodatek.


Aktualności

Dodano dnia 17.01.2017r.
Wyższy limit dla pełnych ksiąg rachunkowych od roku 2017.

Przepisy ustawy o rachunkowości związane z prowadzeniem pełnych ksiąg handlowych, stosuje się obowiązkowo do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium kraju spółek osobowych oraz osób fizycznych jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro,
Przeliczenia kwoty wyrażonej w euro dla roku 2017 dokonuje się według średniego kursu ogłaszanego przez NBP z dnia 3.10.2016, co dało kwotę 8.595.200 zł.

Jeżeli przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy będą niższe nadal można dokonać również wyboru dobrowolnego zastosowania pełnych ksiąg ale w tym przypadku osoby te lub wspólnicy do dnia 31.01.2017 są obowiązani do zawiadomienia o tym urzędu skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym.

Wyższe limity przychodów zobowiązujących do prowadzenia ksiąg rachunkowych to obowiązujący od 29.12.2017 efekt zmian w ustawie o rachunkowości i ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców gdzie podniesieno limit przychodów, do którego podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą prowadzić podatkowe księgi przychodów i rozchodów, z wcześniej obowiązujących 1.200.000 euro.

Efektem takiej zmiany jest również automatyczne podniesienie limitu zobowiązującego spółki jawne osób fizycznych lub spółki partnerskie do składania w Krajowym Rejestrze Sądowym oświadczenia o braku obowiązku sporządzania i składania rocznego sprawozdania finansowego.

1 2 3 4 5